Kata motivasi

"Tiada siapa yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini kerana setiap yang pandai itu boleh menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu boleh menjadi pandai."
Jadilah Guru yang Cemerlang Dunia & Akhirat

Wednesday, September 12, 2012

RI untuk Pengurusan Kurikulum Bilik Darjah


Pengesahan Ketua Jabatan:
 
 
 
 
Tarikh:

REKA BENTUK  KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL
 
FAKULTI
:
FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
JABATAN
:
PENGAJIAN PENDIDIKAN
SEMESTER
:
SATU
SESI
:
2012/2013
 
 
 
 
NAMA KURSUS
:
PENGURUSAN KURIKULUM BILIK DARJAH
KOD KURSUS
:
KPF 5023
KREDIT
:
3
SLT
:
120 jam
PRASYARAT
:
Tiada
 
 
 
 
MAKLUMAT PENSYARAH
NAMA
:
ZAINI BIN ABDULLAH (PENYELARAS KURSUS)
E-MAIL
:
BILIK
:
10. Aras 1, Blok 7, Kampus Proton City.
TELEFON
:
012-5500245
 
 
 
NAMA
:
 
E-MAIL
:
 
BILIK
:
 
TELEFON
:
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL PEMBELAJARAN
 
:
1.      Menganalisis konsep pengurusan kurikulum bilik darjah (C4, TS3).
2.      Menghubungkait teori dan amalan kurikulum di bilik darjah (C4).
3.      Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan kurikulum yang berwibawa. (C3, P2).
4.      Membahaskan hubungkait di antara pengurusan kurikulum bilik darjah yang berkesan ke arah memperkasakan pendidikan negara. (C6, A3, CS3).
 
SINOPSIS
:
Kursus ini meninjau dan membincangkan secara kritis tentang proses perancangan dan pelaksanaan kurikulum dengan menganalisisnya dalam konteks bilik darjah iaitu mengikut bidang/ mata pelajaran. Perbincangan menjurus kepada aspek teori dan praktik. Aspek teori membincangkan model dan reka bentuk kurikulum. Manakala aspek praktik melibatkan pentafsiran, perancangan, penterjemahan dan penilaian kurikulum dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Perbincangan adalah merujuk kepada Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks sebagai dokumen rasmi pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga meninjau inovasi, isu dan trend kurikulum yang berterusan dan peranan guru dalam melaksanakan kurikulum secara yang berkesan.
 
 
 
 
KANDUNGAN
:
 
Jam
 
 
1)      Konsep dan pengertian pengurusan kurikulum bilik darjah
3
 
 
2)      Teori kurikulum: objektivisme dan konstruktivisme
3
 
 
3)      Rekabentuk dan model kurikulum
3
 
 
4)      Kandungan kurikulum:
i)     Pentafsiran dan menterjemahkan Sukatan Pelajaran,
ii)    Penetapan matlamat dan objektif kurikulum & pengajaran
iii)   Tranformasi kandungan kurikulum kepada unit  pengajaran dan pembelajaran
       (Subjek pengkhususan)
9
 
 
5)      Bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu unit pengajaran.                      (Subjek pengkhususan)
3
 
 
6)      Pentafsiran, aplikasi dan penilaian Buku Teks.                    (Subjek pengkhususan)
6
 
 
7)      Perubahan dan inovasi kurikulum.  (Subjek pengkhususan)
3
 
 
8)      Kepimpinan kurikulum bilik darjah. (Subjek pengkhususan)
3
 
 
9)      Penilaian dan Penyelidikan Kurikulum.                           (Subjek pengkhususan)
3
 
 
10)   Isu dan trend kurikulum bilik darjah (Subjek pengkhususan)
3
 
 
11)  Rumusan: pengurusan kurikulum bilik darjah yang berkesan ke arah memperkasakan pendidikan negara
3
 
 
Jumlah
42
 
PENILAIAN
 
:
 
Kerja kursus                                                                   60%
Peperiksaan Akhir                                                          40%
 
RUJUKAN
:
Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2008). Falsafah pendidikan dan kurikulum. (Edisi Kedua). Tanjong Malim: Quantum
 
 
Henson, K. T. (2001). Curriculum planning: intergrating multiculturalism, constructicvism, and education reform. (2nd Edition). Boston: Mc Graw-Hill
 
 
Mohd. Daud Hamzah (1993). Penerokaan Teori Kurikulum. Kuala Lumpur: DBP
 
 
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2009). Curriculum: foundations, principles and issues. (5th .ed.) Boston: Allyn & Bacon.             
 
 
Tyler, R.W. (1992). Prinsip asas kurikulum dan pengajaran. (Terjemahan) Kamaruddin Hussin dan Hazil Abdul Hamid. Kuala Lumpur: DBP


JADUAL  PENGAJARAN 14 MINGGU
Minggu
Tajuk Kuliah
Sub Tajuk
Hasil
Pembelajaran
Aktiviti/
Strategi
KI
Rujukan
1
·        Pengenalan kepada kursus.
·        Konsep dan pengertian pendidikan dan pengurusan kurikulum
i.       RI dan kandungan dan Penilaian kursus.
ii.      Pengertian pendidikan dan  kurikulum
iii.     Hubungkait di antara pendidikan dan kurikulum
 
·   Mengenalpasti kandungan dan penilaian kursus
·   Menjelaskan konsep pendidikan dan kurikulum.
Kuliah
Bincang
Soal jawab
C2
TS3
 
Olivia, P.F. (1992). Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
2
Teori kurikulum
Teori kurikulum berasaskan sekolah. Perbandingan di antara
i.      Teori behaviorisme
ii.     Teori konstruktivisme
 
·     Menganalisis teori  kurikulum berasas sekolah
·     Membandingkan teori kurikulum bihaviorisme dan konstruktivisme
Kuliah
Bincang
Soal jawab
 
C4
TS3
Mohd. Daud Hamzah (1993)
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
3
Reka bentuk dan Model kurikulum
i.  Rekabentuk kurikulum dan prinsip penyusunannya
ii. Membanding model kurikulum linear (Tyler) dan Model berasas masalah/ projek.
 
·     Mengenalpasti model-model kurikulum berasas bilik darjah.
·     Menganalisis ciri-ciri model kurikulum linear dan model kurikulum berasas masalah.
Kuliah
Bincang
Soal jawab
 
C3
TS3
Tyler, R.W. (1992).
Henson, K. T. (2001).
4
Kandungan kurikulum: Pentafsiran dan menterjemahkan berdasarkan SP & HSP (Subjek Pengkhususan)
i.  Sukatan pelajaran dan kandungan kurikulum.
ii. Penyusunan kandungan kurikulum.
Mentafsir dan menterjemah kurikulum berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.
Kuliah
Bincang
Projek
C3
TS3
Tyler, R.W. (1992).
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
5
Kandungan kurikulum: Perancangan pelaksanaan kandungan kurikulum
(Subjek Pengkhususan)
i.  Perancangan kurikulum bilik darjah ( Tahunan dan harian)
ii. Penulisan objektif yang eksplisit.
Mengkategorikan perancangan kurikulum bilik darjah berasaskan sukatan pelajaran menerusi objektif yang eksplisit.
Kuliah
Bincang
Projek
 
C5
TS3
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
Henson, K. T. (2001).
6
Kandungan kurikulum: Pemilihan kandungan subjek dan aktiviti pelaksanaan.
(Subjek Pengkhususan)
i.   Pemilihan kandungan subjek berasaskan rancangan tahunan dan harian.
ii.  Keberkesanan aktiviti pelaksanaan kurikulum bilik darjah berasaskan model objektivisme dan model konstruktisme
i.      Menganalisis asas-asas pemilihan kandungan subjek.
ii.     Membandingkan aktiviti pelaksanaan kurikulum bilik darjah dua model yang berbeza.
Kuliah
Bincang
Projek
 
 
C3
TS3
Henson, K. T. (2001).
Tyler, R.W. (1992).
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
7
Bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) bagi sesuatu unit pengajaran.                      (Subjek pengkhususan)
i.   Bahan pengajaran dan pengalaman pembelajaran
ii.  Prinsip memilih, mengolah, membina, mengguna dan menilai bahan-bahan pengajaran
 
·   Menganalisis kon pengalaman pembelajaran berasaskan penggunaan bahan.
·   Menganalisis prinsip-prinsip dalam mengaplikasi bahan dalam P & P.
Kuliah
Bincang
Projek
 
 
C4
TS3
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
Henson, K. T. (2001).
8
Pentafsiran, aplikasi dan penilaian Buku Teks (Subjek Pengkhususan)
i.   Pentafsiran kandungan buku teks (fakta, konsep, generalisasi, prinsip dan teori)
ii.  Kemahiran pengunaan buku teks (penyusunan & penyediaan kandungan)
Menganalisis kandungan dan kemahiran penggunaan buku teks.
Kuliah
Bincang
Projek
C4
TS3
Henson, K. T. (2001).
 
9
Pentafsiran, aplikasi dan penilaian Buku Teks (Subjek Pengkhususan)
i. Penilaian kandungan buku teks
   (Kesinambungan, urutan, skop, integrasi dan imbangan)
Menilai kandungan buku teks
Kuliah
Bincang
Projek
C6
TS3
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
Henson, K. T. (2001).
10
Perubahan dan inovasi kurikulum bilik darjah.
(Subjek Pengkhususan)
i.  Perubahan kurikulun secara holistik
ii. Perubahan kurikulum secara selektif (inovasi)
Menganalisis perubahan kurikulum yang berlaku pada peringkat subjek dan kurikulum umum.
Kuliah
Bincang
 
C4
TS3
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
Henson, K. T. (2001).
11
Kepimpinan kurikulum bilik darjah (Subjek Pengkhususan)
 
i.  Kepimpinan kurikulum dan pengajaran yang berkesan.      
ii. Peranan guru sebagai pengamal relfektif dalam mengurus kurikulum di bilik darjah.
i.     Menganalisis kepimpinan kurikulum dan kepimpinan pengajaran.
ii.    Mensintesis peranan guru sebagai pengamal reflektif dalam mengurus kurikulum di bilik darjah
Kuliah
Bincang
 
C5
P2
Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2008).
12
Penilaian dan Penyelidikan Kurikulum bilik darjah.                           (Subjek pengkhususan)
i.   Model dan prinsip penilaian kurikulum bilik darjah (Cth: CIPP)
ii.  Kajian Tindakan sebagai model penyelidikan kurikulum bilik darjah.
i.   Menganalisis model dan prinsip penilaian kurikulum bilik darjah.
ii.  Menganalisis perlaksanaan penyelidikan kurikulum di bilik darjah.
Kuliah
Bincang
Soal jawab
C4
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
Henson, K. T. (2001).
Tyler, R.W. (1992).
 
13
Isu dan trend pengurusan kurikulum bilik darjah (Subjek pengkhususan)
Isu dan trend pengurusan kurikulum bilik darjah. (Cth: Pentaksiran holistik, pelbagai kecerdasan, buku teks, pemilihan subjek dan sebagainya)
Menganalisis dan menilai isu-isu dan trend pengurusan kurikulum bilik darjah.
Kuliah
Bincang
Soal jawab
C43
Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2004).
Henson, K. T. (2001).
14
Rumusan:
Pengurusan kurikulum bilik darjah yang berkesan ke arah memperkasakan pendidikan negara
Pengurusan kurikulum bilik darjah ke arah memperkasakan pendidikan negara.
Membahaskan hubungkait di antara pengurusan kurikulum bilik darjah yang berkesan terhadap pencapaian matlamat pendidikan negara.
Bincang
Soal-jawab
C6
A3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KEMAHIRAN INSANIAH (KI)
 
 
1.         Penerapan
 
Aktiviti
KOM
KBPM
PBPM
PSK
PIM
ETIK
KU
Kuliah
 
 
 
 
 
 
Kerja Kursus
 
 
 
 
 
 
Petunjuk:
 
KOM               : Kemahiran Komunikasi
KBPM             : Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian masalah
PBPM             : Kemahiran Belajar Berterusan dan Pengurusan Maklumat
PSK                : Kemahiran Kerja Berpasukan
PIM                 : Kemahiran Kepimpinan
ETIK               : Etika Profesional
KU                  : Kemahiran Keusahawanan
 
 
 
2.         Skala Pengredan
SKALA
KRITERIA
5
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang
4
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik
3
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan
2
Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum
1
Lemah dan perlu diperbaiki
 

No comments:

Post a Comment